Завдання 1. “Написання реферату на задану тему”.

1234

Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій

Кафедра міжнародної економіки

"Економіка підприємства"

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи

для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

(Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст)

Затверджено на засіданні кафедри МЕ

Протокол № 1 від 23.08.2011 р.

Львів – 2011

З М І С Т

1. Загальні положення ………………………………………………………………3

2. Перелік завдань, вимоги до їх виконання та критерії оцінювання…………… 3

3. Література………………………………………………………………………… 5

4. Додаток 1. Карта самостійної роботи студента………………………………… 6

5. Додаток 2. Варіанти тем рефератів (Завдання 1) ………………………………..7

6. Додаток 3. Варіанти вихідних даних для рішення задачі (Завдання 2)………...10

7. Додаток 4. Зразок титульної сторінки індивідуальної роботи…………………..13


I. Загальні положення

Індивідуальна робота, яка виконується студентами під час вивчення дисципліни «Економіка підприємства»,маєна меті закріпити і поглибити теоретичні знання студентів шляхом прикладних обґрунтувань реферативного характеру та практичних розрахунків розв’язку задач.

Варіанти індивідуальної роботи ( теоретичне питання і задача) видаються викладачем кожному студенту окремо. Номер варіанту індивідуальної роботи відповідає порядковому номеру студента в журналі.

Індивідуальна робота повинна бути логічно викладена та технічно правильно оформлена. Вона має бути написана чітким і розбірливим почерком, грамотно та охайно оформлена на листах формату А4 ( можливий комп’ютерний варіант). У тексті не дозволяється виправляти, закреслювати, вставляти та скорочувати слова.

Обсяг індивідуальної роботи складає 6-8 сторінок. Починаючи зі змісту сторінки нумерують. Кожному питанню дають заголовок і починають висвітлювати з нової сторінки. Назви таблиць повинні відповідати змісту поданої в них інформації. Використовуючи цитати чи інші дані з літературних та нормативних джерел інформації, обов’язково необхідно робити посилання на них.

Навчальну літературу з тематики індивідуальної роботи студенти добирають як згідно з наведеним у кінці методичних рекомендацій переліком літератури, так і самостійно. Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати і подати в кінці роботи, де також ставиться підпис студента і дата її виконання.

Зразок титульної сторінки для контрольної роботи подано в Додатку 4.

Зарахована робота служить підставою для допуску до семестрового контролю.II. Перелік завдань, вимоги до їх виконання та критерії оцінювання

Завдання 1. “Написання реферату на задану тему”.

Обсяг реферату – 5-7друкованих сторінок. . В роботі студенти повинні розкрити зміст питань, показати добрі знання літературних джерел і нормативних актів. Відповідь на теоретичне питання повинна бути повною, точною і базуватись на останніх за часом виданням літературних джерелах та законодавстві України. У ході написання роботи слід показати вміння порівнювати різні підходи до вирішення тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі здобутих знань.

У роботі необхідно робити посилання на джерела, матеріали чи окремі результати, які використовуються при написанні індивідуальної роботи. Посилання у тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком їх у списку літератури, виділивши двома квадратними дужками, наприклад “ …у працях [2-5, 8]…” чи [17, с. 20-25].

Теми рефератів за варіантами наведено в Додатку 2.

Максимальна оцінка за перше завдання – 5 бали, з яких:

l за повноту і точність відповіді на теоретичне питання – 1 бал;

l вміння порівнювати різні підходи до вирішення проблеми, самостійні висновки – 2бал;

l використання сучасних джерел інформації (джерел інформації має бути не менше трьох) – 1 бали;

l за оформлення роботи згідно з вимогами і наявність посилань на джерела інформації – 1 бали.

Бальна оцінка зменшується:

l за невчасне виконання – на 1 бал;

l за недостатнє розкриття теми – на 1 бал;

l за відсутність посилань на джерела інформації – на 0,5 бал.


9304101092593818.html
9304157916129575.html
    PR.RU™